Twitter Sogo買えなかった人落ち込まないで by自称バロック式ソプラノリコーダー専門家 JeongKuroSogo | Sogo買えなかった人落ち込まないで by自称バロック式ソプラノリコーダー専門家 (@JeongKuroSogo) のツイート