Twitter oppomom withhisako | oppomom(withhisako) / 2012年11月11日のツイート