Twitter oppomom withhisako | oppomom(withhisako) / 2012年12月2日のツイート